Zápis z Valné hromady Městského fotbalového klubu Nové Město nad Metují z. s. konané dne 9. 2. 2019.

Místo konání: vinárna „Do sklepa“ Malecí Nové Město nad Metují

Přítomní členové: viz příloha č. 1 (presenční listina)

Hosté: Ing. Petr Vítek – předseda OFS

V souladu se stanovami MFK Nové Město nad Metují proběhla dne 9. 2. 2019 řádná Valná hromada MFK, která se řídila tímto programem:

1) Zahájení, přivítání hostů
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva o činnosti MFK za rok 2018, hlavní směry činnosti na rok 2019
4) Vyhodnocení nejlepších hráčů ml. kategorií
5) Zpráva mandátové komise
6) Zpráva kontrolní a revizní komise
7) Projednání a schválení
a) výsledků hospodaření MFK v roce 2018
b) výše členských příspěvků na rok 2019
c) návrh rozpočtu MFK na rok 2019
d) zprávy o činnosti v roce 2018 a hlavních směrů činnosti MFK na rok 2019
e) návrh na složení VV MFK
f) návrh na zvolení předsedy VV MFK
g) návrh na předsedkyni a členy kontrolní a revizní komise
8) Diskuse a vystoupení hostů
9) Návrh na usnesení VH
10) Závěr

Na základě tohoto programu valná hromada MFK Nové Město nad Metují schválila:

1) Zprávu o činnosti MFK za rok 2018 přednesenou předsedou klubu Ivo Janečkem
2) Výsledky hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu MFK na rok 2019 (příloha č. 2).
3) Hlavní směry činnosti MFK na rok 2019 – přednesl Ivo Janeček
4) Výši členských příspěvků na rok 2019 v částce 2.200,- Kč aktivní člen a 700,- Kč pasivní člen.
5) složení VV MFK – Ing. Tomáš Hubka, Ph.D. – místopředseda, Václav Poláček – pokladník, Jaroslav Macháček – sekretář, Petr Hable – tajemník, Robert Borůvka, Josef Ťokan, MUDr. Jan Bělobrádek, Petr Čerenkov, Ing. Vilém Maur ml., Ing. Jiří Forman
6) Předsedu VV MFK – byl zvolen Ivo Janeček
7) Předsedkyni kontrolní a revizní komise MFK Andreu Borůvkovou a členy Andreu Zítkovou, Tomáše Bartošíka
8) Diskuse
9) Závěr Valné hromady provedl předseda klubu Ivo Janeček.

Zápis z VH naleznete ZDE

Následovalo občerstvení a neformální posezení členů a hostů.