MFK

10.2.2018 - MFK pořádalo valnou hromadu

14. 02. 2018 15:48 | autor: endymion

Z á p i s

z Valné hromady Městského fotbalového klubu Nové Město nad Metují z. s.

konané dne 10. 2. 2018

Místo konání:  vinárna „Do sklepa“ Malecí Nové Město nad Metují

Přítomní členové:       viz příloha č. 1 (presenční listina)

Hosté: Ing. Michal Beseda, MBA - místostarosta města

V souladu se stanovami MFK Nové Město nad Metují proběhla dne 10. 2. 2018 řádná Valná hromada MFK, která se řídila tímto programem:

1)    Zahájení, přivítání hostů

2)    Volba mandátové a návrhové komise

3)    Zpráva o činnosti MFK za rok 2017, hlavní směry činnosti na rok 2018

4)    Vyhodnocení nejlepších hráčů ml. kategorií

5)    Zpráva mandátové komise

6)    Zpráva kontrolní a revizní komise

7)    Projednání a schválení

a)    výsledků hospodaření MFK v roce 2017

b)    výše členských příspěvků na rok 2018

c)    návrh rozpočtu MFK na rok 2018

d)    zprávy o činnosti v roce 2017 a hlavních směrů činnosti MFK na rok 2018

e)    návrh na složení VV MFK

f)     návrh na zvolení předsedy VV MFK

g)    návrh na předsedkyni a členy kontrolní a revizní komise

8)    Diskuse a vystoupení hostů

9)    Návrh na usnesení VH

10) Závěr

Na základě tohoto programu valná hromada MFK Nové Město nad Metují schválila:

1)    Zprávu o činnosti MFK za rok 2017 přednesenou předsedou klubu Ing. Maurem.

2)    Výsledky hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu MFK na rok 2018 (příloha č. 2).

3)    Hlavní směry činnosti MFK na rok 2018 – přednesl Ing. Maur a Ivo Janeček

4)    Výši členských příspěvků na rok 2018 v částce 2.200,- Kč aktivní člen a 700,- Kč pasivní člen.

5)    Nový  VV MFK ve složení - Ing. Tomáš Hubka, Ph.D. - místopředseda, Václav Poláček - pokladník, Jaroslav Macháček - sekretář, Petr Hable - tajemník, Robert Borůvka, Josef Ťokan, MUDr. Jan Bělobrádek, Petr Čerenkov, Ing. Vilém Maur ml., Jiří Forman

6)    Předsedu VV MFK -  byl zvolen Ivo Janeček

7)    Předsedkyni kontrolní a revizní komise MFK  Andreu Borůvkovou a členy Andreu Zítkovou, Tomáše Bartošíka

8)    V diskusi vystoupil: Ing. Michal Beseda - místostarosta města, Tomáš Bartošík, Ivo Janeček, Ing. Vilém Maur ml., Ing Vilém Maur st., Robert Borůvka, Petr Hable.

9)    Závěr Valné hromady provedl předseda klubu Ivo Janeček.

Následovalo občerstvení a neformální posezení členů a hostů.

foto

Komentáře k článku

*
  | Napsat můžete ještě 400 znaků | Formátování
*
Kolik je 6 + 2: